english / afrikaans
Tuis Meer oor Sam Projekte Proses Kontak Sam
 
 
 

Struktuur en Fooie | Werkswyse met Kommersiële projekte


Struktuur en Fooie

DIE PROSES WAT BEGIN MET DIE AANKOOP VAN ‘N EIENDOM EN AFSLUIT MET DIE OORDRAG NEEM VAN DIE GEBOU HET GELEER DAT DAAR IN DIE BEPLANNING EN UITVOERINGS VAN KLEINER PROJEKTE DRIE FASES IS:

  • Die konsep- en sketsplan fase
  • Tegniese dokumentasie
  • Aanstel van kontrakteur en Terreinbestuur

1. Die Konsep- en sketsplan fase

Die kliënt dui die behoefte aan, stel die terrein bekend en bepaal die riglyne tydens samesprekings met die argitek. Die argitek stel die konsep voor deur middel van ʼn handgetekende sketsplan. Die tweedimensionele beplanningsoefening word gerugsteun met ʼn driedimensionele skaalmodel. Die riglyne word in die skaalmodel vasgevang en die kliënt kan die projek verbeeld.

Die kliënt gee terugvoering. Die argitek reageer op kliënt se terugvoer en ontwikkel die konsep idees tot volledige handgetekende sketsplanne sodat twee dimensionele beplanning, snitte, aansigte word  argitektuur terme duidelik word. Koste en die gangbaarheid van die projek word ook bepaal. Die kliënt gee finaal terugvoer op die sketsplanne.

2. Tegniese dokumentasie

Die argitek ontwikkel die sketsplanne tot konstruksie tekening. Alle aspekte van konstruksie word aangeteken. Strukture en dienste soos bedrading vir elektrisiteit en klanksisteme, riool, verhitting en verkoeling word noukeurig en duidelik gedokumenteer. In hierdie fase word alle planne op rekenaar gedoen met behulp van CAD sagteware.
Die argitek beveel in die fase die nodigheid van ingenieurs, spesialiste en ander professionele persone aan, al dan nie.

Volledige planne word aan die Plaaslike Raad en/of die Huiseienaarskomitee gestuur vir goedkeuring. Terselfdertyd word gekose boukontrakteurs genader om vir die projek te tender. Die kontrakteurs word voorsien van ʼn volledige stel planne, sodat  die koste van die projek akkuraat beraam kan word. Die kosteberamings word ontvang en die kliënt en argitek voer samesprekings.

3. Aanstel van kontrakteur en terrein bestuur

Die kliënt gee instruksie om kontrakteur aan te stel.
Argitek berei ʼn JBCC kontrak voor vir ondertekening. Die kontrak is ʼn ooreenkoms van samewerking wat onder andere die volgende stipuleer:

  • Die omvang van die werk en koste;
  • Die beraamde tydsduur van die projek;
  • Prosedures rakend betaling, veranderings;
  • Prosedures rakende moontlike dispute, arbitrasie, die verlenging van die tydsduur van die projek en so meer;
  • Die aanstelling van sub-kontrakteurs soos byvoorbeeld elektrisiëns, loodgieters;
  • Voltooiing van die projek en retensiegelde.

Die terrein word oorhandig en die eerste terreinvergadering word gehou met alle betrokkenes;
Die argitek werk nou saam met die kontrakteur, ingenieur en ander professionele persone deur middel van gereelde terreinbesoeke, -vergaderings en algemene kommunikasie.

Sam Pellissier is in beheer van kwaliteit, die ontwikkeling van detail, koste beheer, inspeksies en sertifisering. Argitek hanteer deurlopend vorderingsbetalings deur middel van sertifisering waarby die kliënt betalings maak, soos die projek vorder.

Soos die projek voltooiing nader stel die argitek ʼn lys saam van take wat afgehandel moet word ten einde afsluiting te teweeg te bring.

Die projek word voltooi. Die argitek maak ʼn lys van foute, stel die finale rekening op en finaliseer die oorhandiging prosedure. Met die ondertekening van die kontrak word ʼn retensie-bedrag vasgestel. Die bedrag word aan die kontrakteur terugbetaal as die kliënt en argitek tevrede is en die projek voltooid verklaar.